PARTNER BROKER d.o.o.

pruža usluge analize rizika, predlaganja i sklapanja ugovora o osiguranju, savjetovanja o ugovorima o osiguranju, pružanja pomoći pri upravljanju takvim ugovorima i njihovu izvršavanju, a posebice u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva za sve svoje klijente.

Zadatak i uloga brokera je da sukladno potrebama i zahtjevima ugovaratelja napravi detaljnu analizu tržišta, ukaže na prednosti i nedostatke ponuda osiguravatelja i da pregovara sa društvima za osiguranje kako bi Ugovaratelj sklopio adekvatan ugovor o osiguranju koji uključuje obuhvat svih potrebnih rizika uz optimizaciju troška.

Broker u osiguranju svojim stručnim znanjem i iskustvom pomaže Ugovaratelju pri ostvarivanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva.

Usluge

Analiza i procjena rizika

Prvi korak do kvalitetnog i ispravnog osigurateljnog pokrića je izrada kvalitetne i sveobuhvatne analize izloženosti Klijenta rizicima.

Prijedlog osigurateljnog rješenja

Nakon izvršene procjene rizika i analize ugovorenih polica osiguranja, PARTNER BROKER će predložiti individualno osigurateljno rješenje skrojeno prema Vašim potrebama.

Pomoć pri rješavanju šteta

Poseban naglasak stavljamo na uslugu pružanja pomoći pri rješavanju šteta, što predstavlja samu osnovu i bit osiguranja.

Analiza tržišta osiguranja

Sukladno zahtjevima i potrebama Klijenta pravimo detaljnu analizu tržišta te će u ime Klijenta pregovarati sa osiguravajućim društvima.

Javna nabava

Svojim Klijentima pružamo i usluge pomoći prilikom pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave ili jednostavne nabave usluga osiguranja te realizacije ugovora o osiguranju.

Reosiguranje

Reosiguranje je prijenos ili cediranje rizika sa osiguratelja na jednog ili više reosiguratelja u svrhu kvalitetnog i održivog upravljanja rizicima za što osiguratelj plaća premjju Reosiguratelju.