Svojim Klijentima pružamo usluge pomoći prilikom pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave ili jednostavne nabave usluga osiguranja te realizacije ugovora o osiguranju.

Broker će, sukladno zahtjevima i potrebama Naručitelja, sudjelovati u pripremi i provedbi javnog nadmetanja te realizaciji ugovora o javnoj nabavi ili prikupljanju i analizi ponuda te realizaciji ugovora ukoliko se radi o tzv. jednostavnoj nabavi za sve vrste osiguranja za koje postoji potreba od strane Naručitelja.

Nakon provedbe javnog nadmetanja ili jednostavnog postupka nabave, Broker će pružati stručnu podršku za cijelo vrijeme trajanja osiguranja tj. okvirnog sporazuma podrazumijevajući kontrolu i provjeru sadržaja polica osiguranja te pomoć pri izvršavanju prava i obveza iz ugovora o osiguranju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju kao i pomoć pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na osiguravajuće društvo.